دوره آموزشی RUP, UML

هدف از این دوره تربیت متخصصین تولید مستندات نرم افزار و ایجاد طراحان مسلط به قواعد طراحی در پروژه های مختلف می باشد

دوره آموزشی RUP, UML

سرفصل : RUP
• 1 .معرفی RUP
• 2 .مفاهیم پایه و پیش‌نیاز دوره
• 3 .مقایسه RUP و روش‌های چابک و چهارچوب‌های ارزیابی
• 4 .فاز درک
• 5 .درک محدوده سیستم
• 6 .Vision Document
• 7 .Supplementary Specifications
• 8 .Brainstorming Sessions
• 9 .شناسایی و توصیف مختصر Actorها، Use-Caseها و تدوین واژه نامه سیستم
• 10.User interface Prototype و Storyboard ها
• 11.شناسایی عمکردهای حیاتی سیستم
• 12.شناسایی Use-Caseهای حیاتی سیستم، انواع آن‌ها و توصیف کامل هریک
• 13.شناسایی سناریوهای صفات کیفی حیاتی سیستم
• 14.ارائه حداقل یک راه‌حل ممکن
• 15.Architectural Proof-of-Concept
• 16.شناخت زمان، هزینه و ریسک‌ها
• 17.Risks, issues and risk list
• 18.Software Development Plan
• 19.تعیین فرایند و ابزار
• 20.تعداد تکرارها و معیار‌های آن
• 21.Development Case
• 22.فاز تشریح
• 23.فاز ساخت
• 24.فاز انتقال
• 25.دیسیپلین‌های RUP
• 26.دیسیپلین مدل‌سازی کسب و کار
• 27.توسعه مجموعه سیستم‌های مرتبط با استفاده از RUP
• 28.معرفی EUP و RUP4SOA
• 29.RUP به عنوان رویکرد کلی شامل عمل نمودن مبتنی بر موارد استفاده ، توسعه تکراری، معماری محور بودن
• 30.RUP به عنوان فرایند مهندسی نرم‌افزار قابل پیکربندی متناسب با پروژه های متفاوت
• 31.ابزار RUP
• 32.مفاهیم معماری نرم افزار شامل معماری نرم‌افزار، مدل مرجع، پیش ران‌های معماری، الگوهای معماری و ...
• 33.مفاهیم مهندسی فرایند شامل فرایند نرم افزاری، چهارچوب فرایند، مهندسی فرایند و ...
• 34.یادآوری مستند موارد کاربردی انواع آن
• 35.یادآوری تحقق مورد استفاده
• 36.معرفی روش‌های چابک
• 37.معرفی Extreme Programming
• 38.معرفی مفهوم چهارچوب‌ ارزیابی و CMMI
• 39.مقایسه RUP و روش های چابک و چهارچوب های فرایند
• 40.معرفی دیسیپلین‌های نه‌گانه (مدلسازی کسب و کار، نیازمندی ها، تحلیل و طراحی، پیاده‌سازی، تست، استقرار، مدیریت تغییرات و پیکربندی، محیط)
• 41.اهداف هر دیسیپلین
• 42.ارتباطات دیسیپلین ها
• 43.فعالیت‌ها و فراورده های مهم هر دیسیپلین
• 44.اهداف و دلایل انجام مدلسازی کسب و کار
• 45.راه های انجام مدل سازی کسب و کار (تولید نرم‌افزار، تولید مجموعه نرم‌افزار، مهندسی مجدد سازمانی، کسب و کار جدید و ...)
• 46.معرفی عناصر مدلسازی کسب و کار شامل Business Vision، Target-Organization Assessment، Supplementary Business Specifications و ...
• 47.استنتاج (به دست آوردن) نیازمندی های نرم افزار از مدل های کسب و کار
سرفصل : UML
• 1 . اهمیت مدل سازی
• 2 . دلائل مدل سازی
• 3 . معرفی UML
• 4 . منشاء UML
• 5 . UMLچیست؟
• 6 . چرا از UMLاستفاده می شود؟
• 7 . UML به عنوان یک زبان
• 8 . اسامی عناصر UML
• 9 . قابلیت توسعه UML
• 10. کاربرد UML در فیلد های نرم افزار هایی مختلف
• 11. فرقUMLو RUP
• 12. ارتباط UMLبا تحلیل و طراحی نرم افزار
• 13.معرفی دیاگرام های UML
• 14.دیاگرام های دینامیک و استاتیک
• 15.دیاگرام های تحلیل ، طراحی و معماری
• دیاگرام فعالیت (Activity Diagram)

o ساخت یک دیاگرام فعالیت
o کاربرد دیاگرام فعالیت
o نحوه تشخیص فعالیت ها
o مدل سازی فعالیت های موازی
o خطوط شنا (SwimLane)
o نمایش انشعاب شرطی (Branch Condition) در یک دیاگرام فعالیت
o کاربرد های مختلف دیاگرام فعالیت
o مدل سازی فرایند های سازمان
o مدل سازی موارد کاربرد پیچیده
o مدل سازی متد های پیچیده
o استفاده از Note در دیاگرام فعالیت
• دیاگرام موارد کاربرد (Use Case Diagram)

o تعریف اکتور
o نحوه پیدا كردن اکتور ها
o انواع اکتور
o نامگذاری اکتورها
o رابطه اکتور با Use Case ها
o نحوه پیدا كردن Use Case ها
o چگونه یك Use Caseتوصیف می شود
o نامگذاری یك Use Case
o توصیف اجمالی (Brief Description)
o پیش شرط ها (PreConditions)
o پس شرط ها (Postconditions)
o روند اصلی (Basic Flow of Events)
o روند های فرعی (Alt flow of events)
o نیازمندیهای غیر عملیاتی (Supplementary Behavior)
o روابط بین Use Caseها
o رابطه Include
o رابطه Extend
o استفاده از State Diagramجهت تشریح Use Case
o استفاده از Activity Diagramجهت تشریح Use Case
• نمودار کلاس (Class Diagram)

o تعریف کلاس
o نماد کلاس در UML
o نامگذاری کلاس ها
o ویژگی های کلاس
o متد های کلاس
o روابط بین کلاسها
o رابطه وراثت (Generalization)
o کلاس پایه
o کلاس های فرزند
o ارث بری چند گانه
o کلاسهای مجرد
o متد های مجرد
o چندریختی
o رابطه انجمنی ( Association)
o انجمنی یکطرفه و دو طرفه
o نقش هر کلاس در رابطه انجمنی
o هر کلاس در رابطه انجمنی (Multiplicity)
o تبدیل روابط انجمنی n-nبه روابط 1-n
o رابطه Aggregation
o رابطه Composition
o تفاوت رابطه Aggregationبا رابطه Composition
o Association Class
o رابطه وابستگی (Dependency)
o سطوح دسترسی به ویژگی ها و متد های یک کلاس
o متد ها و ویژگی های استاتیک
o چگونگی تشخیص و استخراج کلاسها
o روش های حرفه ای تر در طراحی کلاسها
o انواع کلاس ها در یک برنامه نرم افزاری
• نمودار وضعیت (State Chart Diagram)

o ایجاد یک نمودار تغییر وضعیت
o نمودار وضعیت به عنوان یک دیاگرام تحلیل و طراحی
o تشخیص وضعیت ها
o نام گذاری وضعیت ها
o جزئیات یک وضعیت
o فعالیت (Activity)
o یک عمل ورودی (Entry Action)
o فعالیت خروجی (Exit Action)
o فرستادن Eventبه آبجکت دیگر
o تاریخچه حالت (State History)
o گذر ها (Transition)
o جزئیات یک گذر
o رخداد (Event)
o حالت شرط (Guard Condition)
o فعالیت (Action)
• نمودارهای توالی(Sequence Diagram) و همکاری (Collaboration)

o ساخت یک نمودار ارتباط
o یافتن آبجکت ها
o افزودن Msg به یک دیاگرام توالی
o انواع Msgها در یک دیاگرام
o نگاشت یک Msg به یک عملیات
o استفاده از دیاگرام توالی برای نشان دادن معماری نرم افزار و لایه بندی آن
o خط عمر یک آبجکت
o چگونگی نمایش Loopها در یک دیاگرام توالی
o چگونگی نمایش شرط ها (if) در یک دیگرام توالی
• نمودار اجزاء (Component Diagram)

o نمودار اجزاء به عنوان یک نمودار معماری
o چگونگی تشخیص اجزاء
o اجزاء (Component)
o نام گذاری اجزاء
o اجزاء و کلاس ها
o تفاوت بین اجزاء و کلاس ها
o تشابه بین اجزاء و کلاس ها
o اینترفیس
o ارتباط بین اجزاء و اینتر فیس ها
o انواع اجزاء استاندارد
o مدل سازی فایل های قابل اجراء و کتابخانه کلاس ها
o مدل سازی جداول ، فایل ها و اسناد
o مدل سازی کد ها
o مدل سازی یک پایگاه داده فیزیکی
• نمودار استقرار (Deployment Diagram)

o ایجاد دیاگرام استقرار
o معرفی نود ها
o چگونگی تشخیص نود ها
o نامگذاری نود ها
o ابعاد فیزیکی و منطقی
o نود ها و اجزاء(Component)
o سازمان دهی نود ها
o ارتباطات
o مدل سازی پروسه ها و Deviceها
o مدل سازی توزیع شدگی اجزاء


دنیای وب و ظهور وب 3 در راه است

دنیای وب و ظهور وب 3 در راه است

وب ۳.۰ به‌زودی و با گسترش استفاده از بلاک‌چین و محصولات آن اجرایی می‌شود و شاهد تغییر شکل عظیم بعدی در دنیای وب خواهیم بود.

پیشنهاداتی برای یک صبحانه‌ سالم

پیشنهاداتی برای یک صبحانه‌ سالم

بسیاری از مردم بر این باورند که صبحانه مهمترین وعده غذایی روزانه است چرا که گرسنگی شبانه را رفع کرده و سوخت و ساز طبیعیِ بدن فرد را آغاز می